Psikoterapi Okulu

Psikoterapi Okulu katılımcılara temel terapi becerilerini kazandırmayı, muhtelif güncel terapi kuramlarını kavrayarak bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı ve katılımcıların terapist olma yolunda kendi kişisel farkındalık ve iç görülerini artırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Alanında uzman psikoterapistlere yeni ve bütüncül bir bakış açısı ve uygulama pratiği sağlayacak programın alandaki büyük bir boşluğu doldurması hedeflenmektedir.

Her biri 6 ay sürecek 3 modülden toplamda 18 ay olarak planlanan eğitim, her ayın 4. Haftasonu iki tam gün (Sabah 09:00- Akşam 17:00) şeklinde programlanmıştır ve toplamda 288 saat sürecektir. Üç  modül süresince, eğitim içerisinde teorik derslerin yanı sıra terapi uygulamalarına ilişkin pratik çalışma ve rol playing uygulamaları yapılacaktır. Katılımcılar 18 ay teorik eğitimin ardından +15 saat bireysel süpervizyon aşamasından geçecektir. Süpervizörün gerekli gördüğü durumda ise katılımcının kendi terapi sürecinden geçmesi beklenmektedir.

Eğitim programı, mesleki gelişimine katkı sağlamak isteyen tüm ruh sağlığı çalışanlarına yöneliktir.  Katılımcıların ruhsal sağlık alanında eğitim veren herhangi bir bölümden lisans veya yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir. ⠀

Psikoterapi okulu eğitmen kadrosu, Dr. Öğretim Üyeleri ve Bütüncül Psikoterapi Eğitmenlerinden oluşmaktadır. Eğitimin ilk 3 modülüne sınırlı sayıda alan dışı öğrenci kabul edilecektir. Süpervizyon kısmına alan dışından katılımcı kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda sadece psikoterapi kuramları hakkında bilgi edinmek isteyen yazar, sinemacı, sanatçı, sosyolog vb. profesyoneller arasından kişiler ön görüşmeye alınarak kabul edilebilecektir. ⠀

Sizler de bu yoğun eğitim programı ile mesleki ve kişisel gelişiminize katkı sağlamak istiyorsanız sınırlı sayıda olacak kontenjanımızdaki yerinizi hemen ayırtın!

Ayrıntılı programı metnin devamında görebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve kayıt için:
0545 881 04 05

[email protected]

 

PSİKOTERAPİ OKULU DETAYLI PROGRAMI

( 3 MODÜL 18 AY 288 SAAT )

 

1.MODÜL

1.AY: HÜCUM TERAPİSİ, RUHSAL AYGIT VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

(17-18 NİSAN 2021 09,00-17.00)

 • Ruhsal Aygıt
 • Anne rahmindeki ilk algılar
 • Doğumla birlikte bebeğe gelen uyarılar ve bunların ruhsal yapıya etkileri
 • Ruhsal aygıt ve parçaları;

1.İd

2.Ego

3.Süperego

 • Savunma Mekanizmaları
 • Adaptif ve Maladaptif Savunma Mekanizmaları
 • Bastırma
 • İçe Atım
 • Bölme
 • İdealizasyon
 • Devalüasyon
 • Yer Değiştirme
 • Başka Şeye Yöneltme
 • Kendine Yöneltme
 • Yansıtma
 • Özdeşim
 • Yansıtmalı Özdeşim
 • Reaksiyon-Formasyon
 • Yadsıma
 • İzolasyon
 • Aklileştirme
 • Dağılma
 • Yap-Boz
 • Entelektüalizasyon
 • Somutlaştırma
 • Dönüştürme
 • Hayal ve Rüya
 • Saplanma
 • Gerileme
 • Yüceltme

 

2.AY: BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİYE GİRİŞ -TANIŞMA VE DSM KRİTERLERİ VE PSİKOPATOLOJİ

(15-16 MAYIS 2021 09.00-17.00)

        BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİYE GİRİŞ

 • Psikoterapi Okulu Nedir?
 • Psikoterapi Okulu Eğitim İçeriği
 • Katılımcıların Yerine Getirmesi Gereken Sorumluluklar
 • Meslek Etiği
 • Bütüncül Psikoterapi Nedir, Neden Önemlidir?

         DSM KRİTERLERİ VE PSİKOPATOLOJİ

 • DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabının Kullanımı
 • Tanı Kriterleri ve Kodları
 • Nörogelişimsel Bozukluklar
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Bipolar ve İlgili Bozukluklar
 • Depresif Bozukluklar
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif-Kompulsif ve İlgili Bozukluklar
 • Travma ve Stres Kaynaklı Bozukluklar
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Somatik Semptomlar ve İlgili Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Dışkılama Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Cinsel Bozukluklar
 • Cinsiyet Hoşnutsuzluğu
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Madde Kullanımı ve Bağımlılık
 • Nörobilişsel Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Parafili Bozuklukları
 • Diğer Mental Bozukluklar

 

3.AY: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ – BDT

(19-20 HAZİRAN 2021 09.00-17.00)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
 • Tedaviye Genel Bakış
 • İlk Terapi Seansının Yapısı
 • İkinci Seans Ve Sonraki Seansların Yapısı
 • Otomatik Düşünce, Ara İnanç Ve Temel Kabullerin Belirlenmesi Ve Değiştirilme Süreci
 • Bilişsel Davranışçı Terapide Ödevler
 • Terapi Sürecinde Kullanılan Teknikler
 • Terapiyi Sonlandırma Ve Geri Dönüşleri İnceleme

 

4.AY: KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ – ACT

(17-18 TEMMUZ 2021 09.00-17.00)

 • ACT’ye (Kabul ve Kararlılık Terapisi) Giriş
 • İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) nedir?
 • ACT & RFT ilişkisi: Dil ve Zihin
 • Mindfulness nedir?
 • Anda kalmak ve mindfulness
 • Mindfulness’ın ACT’de kullanımı
 • ACT’nin 6 temel terapötik süreci
 1. Bilişsel ayrışma
 2. Kabul
 3. An’a odaklanma
 4. Gözlemleyen kendilikten faydalanma
 5. Değerler
 6. Vaat edilen eylemler
 • Resilience (Psikolojik esneklik)
 • ACT’de metafor kullanımı
 • İlk seans ve diğer seanslar
 • Vaka formülasyonu

 

 5.AY: DİYALEKTİF DAVRANIŞ TERAPİSİ

(14-15 AĞUSTOS 2021 09.00-17.00)

 •  

 

6.AY: NÖROPSİKOLOJİ VE NÖROBİYOLOJİ

(18-19 EYLÜL 2021 09.00-17.00)

 •  

 

2.MODÜL

7.AY: GELİŞİM KURAMLARI

(16-17 EKİM 2021 09.00-17.00)

SIGMUND FREUD

 • Oral Evre
 • Anal Evre
 • Fallik Evre
 • Latent Evre

ERIK H. ERİKSON

 • Temel güvensizlik-Temel güven: Umut
 • Utanç ve Şüphe-Özerklik: İrade
 • Suçluluk-İnisiyatif: Amaç
 • Yetersizlik-Azim: Yetkinlik
 • Kimlik Karmaşası-Kimlik: Bağlılık
 • Soyutlanma-Yakınlık Kurma: Sevgi
 • Durağanlık-Üretkenlik: İçtenlikle İlgi
 • Umutsuzluk ve Bıkkınlık-İçsel Bütünlük: Bilgelik
 • Gerotransandans

MARGARET MAHLER

 • Otistik Evre
 • Ortak Yaşamsal (Sembiyotik) Evre
 • Ayrılma Bireyleşme Evresi
 • Farklılaşma-Yumurtadan Çıkma Evresi
 • Alıştırma-Uygulama Evresi
 • Yeniden Yakınlaşma Evresi
 • Bireyleşmenin Sağlamlaştırılması ve Nesne Sürekliliği

JEAN PIAGET

 • Bilişsel Gelişim Kuramı
 • Duyusal Motor Dönem
 • İşlem Öncesi Dönem
 • Somut İşlem Dönemi
 • Soyut İşlem Dönemi

JOHN BOWLBY

 • Bağlanma Kuramı nedir?
 • Bağlanma Kuramının ortaya çıkmasında etkin olan çalışmalar
 • Bağlanma stilleri
 • -Güvenli Bağlanma
 • -Kaygılı Bağlanma
 • -Kaçıngan Bağlanma
 • Ergenlikte ve Yetişkinlikte Bağlanma
 • Bağlanma Kuramına Göre Terapötik Süreç

DANIEL N. STERN

 • Kendiliğin Evreleri
 • Kendiliğin İlk Ortaya Çıkışı
 • Çekirdek Kendilik
 • Öznel Kendilik
 • Sözel Kendilik
 • Hikaye Eden Kendilik

DONALD WINNICOTT

 • Anne-Bebek Birimi ve Kucaklama Ortamı
 • Yanılsama Yaşantısı ve Varsanısal Tümgüçlülük
 • Çocuğun Gelişiminde Annenin Ayna Rolü ve Kendilik Duyumunun Gelişmesi
 • Uzun Süreli İhlalin Bir Sonucu Olarak Sahte Kendilik
 • Geçiş Alanı ve Geçiş Nesneleri
 • Nesne İlişkileri ve Nesne Kullanımı
 • Oyun Kuramı

 

8.AY: DÜRTÜ ÇATIŞMA KURAMI VE RÜYALAR

(20-21 KASIM 2021 09.00-17.00)

 • Dürtü Çatışma Kuramı
 • Ruhsal Aygıtın Çalışma Mekanizmaları
 • Psikanalitik Psikoterapi ve Aşamaları
 • Rüya Nedir?
 • Dürtü Çatışma Kuramına göre Rüya
 • Jung’a Göre Rüyaların Yorumlanması
 • Dürtü Çatışma Kuramına göre rüya yorumlama teknikleri

-Kondanse etmek

-Yer değiştirme

-İkincil hazırlanma

-Simgeleştirme

 • Nesne İlişkileri Kuramına Göre Rüya Yorumu
 • Masterson’a göre Rüya Yorumu
 • Kendilik Psikolojisine göre Rüya Yorumu
 • İlişkisel Psikoterapi Kuramına göre Rüya Yorumu
 • Psikodrama Sahnesinde Rüya Çalışmak ve Yorumlamak

 

9.AY: EGO DURUMLARI VE HİPNOZ

(18-19 ARALIK 2021 09.00-17.00)

 • Ego Durumları Kuramı
 • Obje ve Nesne Kateksi
 • Normal, Nevrotik, Sınırda ve Çoğul Kişilikler
 • Ego Durumları Terapisi ve Hipnoz
 • Hipnoz’un Tanımı ve Özellikleri
 • Mitler ve Yanlış bilinenler
 • Hipnozun Tarihçesi
 • Bilinçli Hipnoz
 • Tedavinin Planlanması / Hastayı Hazırlama / Uygulama
 • Hipnoza Yatkınlık
 • İndüksiyon
 • Hipnoz Seviyeleri Ve Derinleştirme
 • Farklı İndüksiyon Uygulamaları

 

10.AY: NESNE İLİŞKİLERİ VE AKTARIM ODAKLI PSİKOTERAPİ

(15-16 OCAK 2022 09.00-17.00)

 • Kişilik Bozukluklarının Tedavisi ve Aktarım Odaklı Terapinin Ortaya Çıkışı
 • Çağdaş Nesne İlişkileri Kuramı
 • Mizaç Özelliklerinin Kişiliğe Yansımaları
 • Erken Dönem Nesne İlişkileri ile Özdeşim ve Diadlar
 • Kendilik ve Nesne Tasarımları
 • Gelişimsel Bölme – Patolojik Bölme Mekanizmaları
 • Borderline Organizasyon
 • Kimlik Dağınıklığının Görünümü
 • Borderline Organizasyonun Kullandığı Savunma Mekanizmaları
 • Nötral Duruş, Aktarım ve Karşıaktarım
 • AOP’de Tedavi Stratejileri
 • AOP’de Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama)

 

11.AY: MASTERSON PSİKOTERAPİSİ

(19-20 ŞUBAT 2022 09.00-17.00)

 • Gelişimsel Psikopatoloji (Mahler, Stern, Bowlby)
 • Masterson Terapisinin Dayandığı Temeller
 • Ayrışma Bireyleşme Süreçleri
 • Kendilik Aktivasyonu ve Terk Depresyonu
 • Mahşerin Altı Atlısı ve Eyleme Vurma
 • Kendilik Bozukluklarına Bağlamsal Yaklaşım ve Tanılama Kriterleri
 • Kendilik Bozukluklarının Ortak Özellikleri
 • Borderline, Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları
 • Kendilik Bozukluklarında Tedavi Aşamaları
 • Kullanılan Tedavi Teknikleri (Netleştirme, Yüzleştirme, Yorumlama)
 • Ayırıcı Tanı Kriterleri

 

12.AY: KENDİLİK PSİKOLOJİSİ

(19-20 MART 2022 09.00-17.00)

 • Kendiliğin Oluşumu
 • Primer Narsizimden Sekonder Narsizme Geçiş
 • Aynalanma; Birincil Aynalanma, İkincil Aynalanma ve İkizler Aynalanması
 • Fragmantasyon Anksiyetesi
 • Dikey Yarık, Yatay Yarık
 • İdealleştirilmiş Ebeveyn İmagosu
 • Bipolar Self
 • Büyüklenmeci Kendilik Kavramı
 • Kendilik Nesnesi

 

3.MODÜL

13.AY:İLİŞKİSEL PSİKOLOJİ

(16-17 NİSAN 2022 09.00-17.00)

 •  

 

14.AY:DUYGU ODAKLI TERAPİ

(14-15 MAYIS 2022 09.00-17.00)

 •  

 

15.AY: VAROLUŞÇU TERAPİ

(18-19 HAZİRAN 2022 09.00-17.00)

 • Varoluşçu Terapinin Felsefi Temelleri
 • Teorik Varsayımlar
 • Varoluşçu Terapi: Dinamik Bir Yaklaşım
 • Varoluşçu Yönelim: Yabancı, Fakat Garip Şekilde Tanıdık
 • Hayat, Ölüm ve Anksiyete
 • Çocuklarda Ölüm Kavramı
 • Ölüm ve Psikopatoloji
 • Ölüm ve Psikoterapi
 • Sorumluluk
 • İrade
 • Varoluşsal Yalıtım
 • Anlamsızlık
 • Varoluşçu Terapi Uygulaması

-Yapısal Model

-Terapi Dünyasının Birlikte Yaratılması

-Terapi Dünyasının Keşfi

-Terapi Dünyasının Sonlandırılması

-Çiftlerle ve Gruplarla Varoluşçu Terapi

 

16.AY: TRAVMAYA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

(16-17 TEMMUZ 2022 09.00-17.00)

 • Yoruma Dayalı Terapiler
 • Deneyime Dayalı Terapiler
 • Nöronal Sistemin Bedendeki Yansısı
 • Beden Hafızası
 • Duygu Regülasyonu
 • Travmanın Etkisi
 • Temel İlkeler
 • Terapist Ne Yapar? / Danışan Ne Yaşar?
 • Kişilik Bozukluklarında Travmaya Yaklaşım
 • Hipnoz, Somatik Deneyimleme, Bütüncül Bir Yaklaşım

 

17.AY: ÇİFT TERAPİSİ VE CİNSEL TERAPİ

(20-21 AĞUSTOS 2022 09.00-17.00)

 1. Evlilik Terapisine Giriş
 • Değerlendirme Ve Vaka Analizi
 • Dengeli Müdahale
 • Sistemik Müdahale
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Duygu Odaklı Evlilik Terapisi
 • İlişkilerde Yakınlığı Geliştirme ve İletişim Teknikleri
 • Zor Çiftlerle Çalışmak

       2.Cinsel Terapiye Giriş

 • Formulasyon
 • Terapotik Mutabakat
 • Temel Faktörler
 • Cinsel Mitler
 • Vajinismus, Tanısı Ve Tipleri
 • Prematür Ejakilasyon ve Nedenleri
 • Erektil Disfonksiyon
 • Denetimsiz Boşalma
 • Denetimsiz Boşalan Erkeklerin Ortak Özellikleri
 • Cinsel Terapinin Esasları
 • Cinsel Terapinin Yapısı
 • Kısa Yol Haritası

 

18.AY: GRUP TERAPİLERİ

(17-18 EYLÜL 2022 09.00-17.00)

 • Varoluşçu Grup Terapisi
 • Yapısı, Kuralları Ve Sürdürülmesi
 • Grup Psikoterapilerinde Dışavurumcu Tekniklerin Kullanılması
 • Entegratif Grup Psikoterapileri
 • Psikodrama Ve Rol Kuramı
Paylaş